HomeNieuwsCoalitie Waalwijk roept hulp Provincie in bij proces herindeling Langstraatgemeenten

Coalitie Waalwijk roept hulp Provincie in bij proces herindeling Langstraatgemeenten

Coalitie Waalwijk roept hulp Provincie in bij proces herindeling Langstraatgemeenten

Publicatiedatum: 7 okt. 2017

Onderstaand artikel heeft in weekblad Waalwijk gestaan, woensdag 04 oktober 2017.

Coalitie Waalwijk roept hulp Provincie in bij proces herindeling Langstraatgemeenten

Tijdens de raadsvergadering op 22 september jl. in Waalwijk is door de coalitie een motie ingebracht, waarin  het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant wordt verzocht leiding te nemen in het proces tot versterking van de bestuurskracht van de Langstraatgemeenten. De constateringen en overwegingen in de motie geven aan, dat in feite op herindeling wordt aangestuurd. De motie is aangenomen.

 

In de Strategische Visie Waalwijk 2025 staat dat Waalwijk anderen (de gemeenten Heusden en Loon op Zand) niet kunnen dwingen om ook verliefd te worden op De Langstraat. Een terechte constatering, zeker wanneer we letten op eerdere reacties vanuit de beide buurgemeenten op toenaderingen vanuit Waalwijk tijdens de afgelopen jaren. De grote gemene deler hierin was “Samenwerken waar het kan, maar herindelen…Neen”. De brief die vanuit het College van Waalwijk in 2016 naar Heusden en Loon op Zand is uitgegaan getuigde van realiteitsbesef. Er moest een nieuwe start worden gemaakt voor en met de onderlinge samenwerkingsvorm, waarbij herindeling niet langer een van de in beeld zijnde opties was. Gaan dus voor de inhoud en niet voor de vorm. Het getuigt echter nauwelijks van realiteitszin, wanneer de coalitie van Waalwijk nu de hulp van de Provincie inroept om de leiding te nemen in het proces naar versterking van de bestuurskracht Langstraatgemeenten. Worden de beide andere Langstraatgemeenten met deze stap niet ernstig geschoffeerd? Draagt deze stap op enige wijze bij aan het opbouwen van het nodige onderling vertrouwen, deze vraag richting de Provincie achter de rug van de beoogde partners om? Heusden en Loon op Zand hebben immers aangegeven de samenwerking in Langstraatverband te willen continueren. Beide gemeenten willen zelfstandig blijven en geven aan de bestuurskracht te zoeken in wisselende samenwerkingsverbanden. De SGP heeft daarom bij motie voorgesteld om in samenspraak met de colleges van Heusden en Loon op Zand tot een gemeenschappelijke Langstraatvisie te komen. Met begrip en respect voor elkaars standpunten op dit onderwerp, gericht op het bouwen aan vertrouwen en de kansen die dit ons biedt. Onze motie heeft het niet gehaald, zodat we nu afwachten hoe de handelwijze van Waalwijk wordt begroet in de raden en colleges van onze buurgemeenten. Het zal de handen niet op elkaar krijgen en niet naar elkaar brengen. Reacties? Van harte welkom, SGP fractie Waalwijk, rtiemstra@waalwijk.nl