HomeNieuwsKrantartikel | Waalwijk halverwege bestuursperiode 2018-2022

Krantartikel | Waalwijk halverwege bestuursperiode 2018-2022

Krantartikel | Waalwijk halverwege bestuursperiode 2018-2022

Publicatiedatum: 13 mei 2020

Waalwijk halverwege de bestuursperiode 2018-2022

Het is goed om halverwege de bestuursperiode de balans op te maken. Wanneer we kijken naar de voortgang van een aantal grote projecten uit het coalitieakkoord “Samen duurzaam vooruit”, dan is er niet direct reden voor zelfgenoegzaamheid. De insteekhaven en de GOL laten vertraging en forse financiële tegenvallers zien. Rond de centrumontwikkeling in Waalwijk en de plannen voor het nieuwe Schoenmuseum staan nog heel wat vragen open. Ook is het onzeker, wat de effecten van de coronacrisis uiteindelijk zullen zijn voor het schoenmuseum en de omliggende horeca en detailhandel.

Een interessante passage uit het coalitieprogramma is de toezegging dat deze coalitie staat voor een open en transparante bestuursstijl. Kennelijk was het nodig, om dit met nadruk te benoemen. “Elkaar scherp houden, daadwerkelijk luisteren naar wat alle betrokken partijen in de samenleving zeggen, werken aan betere verhoudingen binnen de raad” zijn termen die hierbij worden gebruikt. In de praktijk komt hier niets van terecht. Raadsvoorstellen worden binnen de coalitie voorbesproken en uitonderhandeld. Tijdens de raadsvergaderingen zien we dat terug. Voorstellen vanuit de oppositie worden in de regel, een enkele uitzondering daargelaten, weggestemd of komen in aangepaste vorm via de coalitie terug. Pijnlijke voorbeelden te over. Van een inhoudelijk debat, waarin men samen naar het beste voor Waalwijk zoekt, is bij politiek gevoelige dossiers geen sprake meer. Over samenwerking tussen coalitie en oppositie kunnen we in Waalwijk niet romantisch doen…daarvoor is er politiek te weinig chemie. Terwijl we zoveel aan elkaar kunnen hebben. Zo lang de coalitie elkaar vasthoudt en rond het college gaat staan, functioneert de raad niet zoals deze behoort te functioneren.  De raad is er immers om het college te controleren, kritische vragen te stellen, kaders te stellen en het volk te vertegenwoordigen. Daar komt veel te weinig van terecht.

Daadwerkelijk luisteren naar de samenleving, wat is daarover te zeggen. Informeert u eens bij de familie Sebregts. Bij alle eigenaren van de voortuintjes in de Van Berckenrodelaan e.o. Bij het voormalige SLEM bestuur. Bij het voormalig bestuur van hengelsportvereniging “maar geduld hebben”. Informeert u eens bij zovele anderen die te maken hebben gekregen met de gemeente Waalwijk als juridisch tegenstander. De dossiers liggen, helaas, voor het oprapen. Zie ook de aanpak van bouwplan Akkerlanen, een majeur project uit het coalitieprogramma. Er zijn niet veel plannen waartegen zoveel weerstand bestaat. En toch vinden de tegenstanders maar bitter weinig gehoor. Ook op dit onderdeel kunnen wij geen voldoende uitreiken.

Zijn raad en college slagvaardig? Wanneer omstandigheden hierom vragen, naar onze mening wel. Voor wat betreft de raad is dat deels te danken aan een uitstekend functionerende griffie. Binnen raad en college zijn voldoende kwaliteiten aanwezig om tot een slagvaardig bestuur te komen. Het zou nog beter kunnen wanneer onderling vertrouwen en het delen van kennis zou toenemen en het denken vanuit de klassieke coalitie-oppositie tegenstelling in Waalwijk niet meer zou bestaan. Niet voor niets heeft de SGP fractie voor deze bestuursperiode gepleit voor een bestuursakkoord op hoofdlijnen waarin raad en college aangeven wat zij voor Waalwijk willen. En daar vervolgens eensgezind aan gaan werken. De overige onderwerpen die deze bestuursperiode langs komen kunnen dan op inhoud worden beoordeeld en uitgedebatteerd. Zonder dat partijen die misschien op onderwerpen liever anders willen, zich gebonden weten aan een knellend coalitieakkoord.

Het feit dat de SGP fractie zich nogal eens kritisch opstelt ten aanzien van voorstellen vanuit het college is geen graadmeter voor onze waardering van dit college. Wij menen dat het onze taak is, om voorstellen positief kritisch op inhoud te beoordelen. Vinden wij ergens iets van, of hebben wij vragen, dan laten wij van ons horen. Ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Veel gaat er daarnaast goed en loopt zonder haperen door de raad. Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten binnen het huidige college. Wij hebben respect voor burgemeester en wethouders. Daarbij zien wij ook, dat zij nauwelijks in de problemen kunnen komen. Met een dusdanig zware coalitie rond dit college en de onderlinge afstemming van de meeste voorstellen en onderwerpen vooraf is er geen gevaar te duchten. Anders zou het waarschijnlijk zijn bij een meer kritische, minder volgzame en inhoudelijk sterkere en fellere coalitie. Het zou goed zijn wanneer de raad in Waalwijk als geheel haar rol pakt ten opzichte van het college. Wij durven de stelling wel aan, dat de samenleving hier absoluut beter van zou worden.

SGP fractie Waalwijk,

Richard Tiemstra en Henk van Zelst.