HomeNieuwsWinkels in Waalwijk in alle kernen geopend op zondag

Winkels in Waalwijk in alle kernen geopend op zondag

Winkels in Waalwijk in alle kernen geopend op zondag

Publicatiedatum: 10 jul. 2020

Winkels in Waalwijk in alle kernen geopend op zondag

Tijdens de raadsvergadering in de gemeente Waalwijk op donderdag 09 juli jl. heeft de VVD fractie een motie ingediend waarin werd opgeroepen om de winkeltijdenverordening aan te passen en het regime van Sprang-Capelle gelijk te trekken met het regime van de kern Waspik en de kern Waalwijk en een aangepaste verordening voor 1 januari 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad. Voornaamste reden van de VVD om met dit voorstel te komen was de wens om zo min mogelijk beperkingen voor ondernemers te hebben in de gemeente Waalwijk, waarbij ook een koppeling werd gemaakt met de coronacrisis. Daarnaast ziet de VVD het als onwenselijk dat er een uitzonderingspositie is voor ondernemers in de kern Sprang-Capelle.

Binnen de gemeente Waalwijk wordt de kern Sprang-Capelle wel gezien als een protestantse enclave. De huidige regeling tav winkeltijden is nu zo, dat winkels in Waspik en Waalwijk 52 zondagen per jaar geopend mogen zijn en winkels in de kern Sprang-Capelle op 2e Paasdag, 2e Kerstdag, 2e Pinksterdag en op Hemelvaartsdag. Het is voor een winkelier in Sprang-Capelle nu al mogelijk om ontheffing aan te vragen om op zondag e deuren te mogen openen, maar van die mogelijkheid wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt.

Vanuit de SGP fractie kwam de vraag, of er daadwerkelijk onderzoek is gedaan door de VVD of er werkelijk behoefte is aan het verruimen van de winkelopenstelling in Sprang-Capelle naar de zondag. Dat bleek niet het geval. Een eigen rondgang langs de winkeliers gaf aan, dat slechts een gering aantal winkeliers open staat voor uitbreiding. Ook werd gewezen op de afspraken rond de herindeling in 1997, toen werd beloofd dat de eigenheid, het religieuze karakter en de cultuur van de kern Sprang-Capelle ook in de nieuw te vormen gemeente Waalwijk zou worden gerespecteerd. Aan die afspraak ziet het huidige college zich niet langer gebonden, sterker nog, de VVD wethouder Bakker stond enthousiast tegenover de motie.

De SGP heeft gewezen op het bijzondere karakter van de zondag. Deze dag is immers bij uitstek geschikt om naar de kerk te gaan, te luisteren naar Gods Woord en elkaar te ontmoeten. Iedereen is gebaat bij rust. De zondag als rustdag heeft en belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Ook ondernemers hebben die rust nodig. Gemeenten die op zondag de winkels open laten gaan, verliezen veel. De beloofde gunstige effecten in de winkelcentra zien we zeker niet in Waalwijk. Deze motie bewijst een zeer slechte dienst aan de samenleving van Sprang-Capelle.

Uiteindelijk is de motie aangenomen met 17 stemmen voor en 7 tegen. Voor hebben gestemd de fracties Lokaal Belang, VVD, Groen Linksaf, D66 en Lijst IJpelaar; tegen hebben gestemd de fracties SGP, CU, CDA, PvdA en Lijst Pouw.

 

De raad, Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat: • De Raad in 2013 de ‘Verordening Winkeltijden Waalwijk 2014’ heeft vastgesteld; • Bij de ‘Verordening Winkeltijden Waalwijk 2014’ gekozen is voor een regime waarbij er geen restricties worden opgelegd aan de openstelling van winkels op zondagen voor ondernemers in de kern Waalwijk en de kern Waspik; • De thans vigerende ‘Verordening Winkeltijden Waalwijk 2014’ geen mogelijkheden biedt voor de openstelling van winkels in Sprang-Capelle op zondag.

Overwegende dat, • Het wenselijk wordt geacht dat er zo min mogelijk beperkingen zijn voor ondernemers in de gehele gemeente Waalwijk; • De uitzonderingspositie en de beperkte mogelijkheden voor ondernemers in de kern Sprang-Capelle derhalve als onwenselijk wordt gezien.

Roept het college op: 1. De winkeltijdenverordening aan te passen en het regime van Sprang-Capelle gelijk te trekken met het regime van de kern Waspik en de kern Waalwijk; 2. Een aangepaste verordening voor 1 januari 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad.

De zondag is een bijzondere dag. De SGP vindt het belangrijk dat deze opstandingsdag van Christus uniek blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting. Deze dag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Daarvoor hebben we al sinds jaar en dag de zondag om ruimte te bieden aan de kerkgang. Ook is het een belangrijk sociaal en maatschappelijk rustpunt in de week. Steeds vaker zitten (vaak jonge) werknemers langdurig thuis door werkstress.

Ook ondernemers hebben tijd nodig om bij te tanken. De overheid heeft een belangrijke taak om deze dag van God te beschermen. Des te triester is het dat steeds meer gemeenten ruim baan geven aan koopzondagen. De wet geeft aan dat in de afweging rekening gehouden moet worden met de belangen van werknemers en kleine winkeliers. Maar de praktijk leert helaas dat deze belangen regelmatig het onderspit delven. Gemeenten die de winkels op zondag opengooien, verliezen meer dan alleen zondagsrust. Grote winkelketens grijpen hun kans. Kleine winkeliers moeten het veld ruimen. Dat helpt bepaald niet om de teloorgang van binnensteden en winkelstraten tegen te gaan.